Budúca kúpna zmluva

Musí byť vyhotovená v písomnej forme. Je vhodné dať budúcu kúpnu zmluvu ako prílohu. Jej súčasťou by malo byť aj presné označenie a kúpna cena nehnuteľnosti. Podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ešte nedochádza k prevodu vlastníckeho práva, pretože túto zmluvu nie je možné predložiť ako súčasť návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Pokiaľ by jedna zo zmluvných strán odmietla splniť svoj záväzok, vyplývajúci zo zmluvy o budúcej zmluve, druhá strana sa môže domáhať na súde vydania rozsudku, ktorý „nahradí podpis“ strany, ktorá odmietla zmluvu podpísať. Tohto práva sa možno na súde domáhať do jedného roka.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu