Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci vtedy, ak vec má chybu, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil a tá robí vec neupotrebiteľnou alebo ak vec nemá vlastnosti, o ktorých ho predávajúci ubezpečil. Ak došlo k účinnému odstúpeniu od zmluvy, zmluva sa od počiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť to, čo si navzájom plnili. V opačnom prípade dochádza k bezdôvodnému obohateniu. V prípade, ak predávajúci odmietne vrátiť kúpnu cenu, jej vydania sa môže kupujúci domáhať v zmysle zásad o vydaní bezdôvodného obohatenia. V prípade zmluvy o prevode nehnuteľností aj odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej strane.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu