Výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy

Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia – k tzv. výročiu zmluvy. Ak je výpoveď poistnej zmluvy oprávnená, a poisťovňa nemá v poistných podmienkach uvedené inak, dochádza k výpovedi dňom jej riadneho oznámenia poisťovni. Poisťovne môžu stanoviť tzv. ochrannú lehotu, po uplynutí ktorej dochádza k výpovedi. Tá začína plynúť dňom riadneho oznámenia výpovede a je stanovená na 8 dní. Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného a o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu. Ak sa výpoveď podáva inak ako k výročiu zmluvy, je vždy nutné k výpovedi priložiť kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu