Žiadosť o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu

Rozvod manželstva a majetkové vysporiadanie sú dve samostatné konania. Najskôr sa musí skončiť manželstvo rozhodnutím súdu o rozvode. Konanie o rozvod začína na návrh podaný príslušnému súdu. Vecne a miestne príslušný na podanie návrhu je okresný súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je, potom je to súd v mieste bydliska odporcu. Nemusí to byť trvalý pobyt. Konania, týkajúce sa maloletých detí spravidla môžu začať aj bez návrhu. Súdny poplatok 66 eur za návrh na rozvod treba priložiť k žiadosti vo forme kolku.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu