Mandátna zmluva

Mandátna zmluva je zmluvou, ktorá zakladá obchodný záväzkový vzťah. Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Nie je nutná jej písomná forma. K uzatvoreniu mandátnej zmluvy je však nutné uzatvorenie dohody o jej podstatných náležitostiach, v ktorej sa určia zmluvné strany, obchodné záležitosti, ako aj spôsob, akým bude táto v mene mandanta sprostredkovaná a samozrejme nesmie chýbať dohoda o odplate.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu