Dane: Otázky a odpovede

13. február 2015

Informácie, ktoré potrebujete poznať, aby ste sa nepomýlili pri podávaní daňového priznania za rok 2014.

Aký príjem nie je predmetom dane

 • prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov (napríklad podľa zákona o súdnej rehabilitácii, zákona o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd, zákona o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách, zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945, zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom),
 • príjem získaný vydaním podľa osobitných predpisov,

 

 • príjem nadobudnutý darovaním (okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti),
 • príjem nadobudnutý dedením (okrem príjmu z neho plynúceho), úver a pôžička,

 

 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti),
 • vyrovnací podiel (okrem vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti),

 

 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti),
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu na výsledku podnikania vyplácanému tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti).

Ktoré príjmy sú oslobodené od dane

Všetky príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, sú taxatívne vymenované v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov.

 • príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa,
 • príjem z predaja hnuteľnej veci, ak ju predávajúci nemal zahrnutú v obchodnom majetku,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov prijatý touto osobou,
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia (podľa zákona o rodine, zákona o náhradnom výživnom),
 • príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príležitostných činností, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur,
 • príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom,
 • príjem získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom bytu od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza,
 • príjem z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur,
 • dávky a podpory z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského poistenia a úrazového poistenia, a to nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia, štátne dávky, štátne sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného poistenia a podobne,
 • plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,
 • prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu alebo ako náhrada za škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom, alebo škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inom samostatnou zárobkovou činnosťou daňovníka alebo v súvislosti s prenájmom,
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami, štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií, rozpočtov obcí, VÚC a štátnych fondov okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov a obdobné výhry zo zahraničia (Keno, Loto, Euromilióny),
 • prijaté ceny alebo výhry (okrem výhier v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov) v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru,
 • prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme vyplatená podľa osobitného predpisu,
 • hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa osobitného predpisu.

Kedy musíte podať priznanie?

O povinnosti podať daňové priznanie rozhoduje výška vášho príjmu v minulom roku. Hranicou je polovica nezdaniteľnej časti na daňovníka. Keďže táto dôležitá suma bola 3 803,33 eura pre rok 2014, ten, kto mal vlani zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 eura, musí podať daňové priznanie.

Zahraničné príjmy treba priznať doma?

O povinnosti priznať príjmy z cudziny v daňovom priznaní na Slovensku rozhoduje, či ide „o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou.“ Ak ste mali príjem zo zahraničia a máte trvalý pobytom na území SR, alebo ste sa tu vlani zdržovali viac ako 183 dní v kalendárnom roku, mali by ste mať povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku. V praxi však rozhodujú o zdanení medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Najskôr sa musí posúdiť takáto zmluva. A na to potrebujete čas. Ak ste vlani mali zahraničné príjmy, môžete si odložiť priznanie o 6 mesiacov.