Náš tím

Jaroslava Lukačovičová

Jaroslava Lukačovičová

Odborníčka na účtovníctvo a dane

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave – odbor účtovníctvo a audítorstvo. Pôsobí ako poradkyňa združenia podnikateľov, stále sa aktívne venuje podnikaniu, účtovnej a daňovej problematike ale pôsobí tiež v treťom sektore ako prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie činnosti:

 • finančný manažér projektov realizovaných z prostriedkov EÚ a Nórskeho finančného mechanizmu
 • autor publikácie Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi, vydanej SAUNO, r.2009
 • pravidelná publikačná činnosť Hospodárske noviny od roku 2008, SME od roku 2010
 • HN on-line expert a účastník on-line rozhovorov, účasť v reláciách Fokus vysielaných v STV
Ľubica Navrátilová

Ľubica Navrátilová

Odborníčka na sociálne zabezpečenie a dôchodky
 • Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – odbor numerická matematika.
 • Pôsobila ako poradkyňa predsedníčky vlády SR.
 • Ako expert na dôchodkové systémy pripravovala projekt zjednotenia výberu poistného, daní a ciel pre Slovenskú republiku.
 • Bola odbornou poradkyňou Asociácie dôchodkových správcovských spoločností a poskankyňou NR SR.

Ďalšie činnosti:

 • 12 ročné pôsobenie v komunálnej politike v oblasti sociálnych vecí a bývania
 • aktívna účasť na príprave reformy sociálneho systému SR
 • množstvo legislatívnych iniciatív na úseku dôchodkového zabezpečenia obyvateľstva a rodinnej politiky
 • príprava stanovísk k vládnym návrhom sociálnych zákonov
 • publikačná činnosť
 • verejné vystúpenia v televízii a rozhlase
 • dobrovoľná poradenská činnosť pre verejnosť.
Dagmar Bednáriková

Dagmar Bednáriková

Odborníčka na daň z príjmov

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Venuje sa službám spojeným s vedením účtovníctva, mzdovej a ekonomickej agendy, od roku 2003 aj daňovému poradenstvu.Špecializuje sa na problematiku dane z príjmov, medzinárodné zdaňovanie a daň z pridanej hodnoty, aktívne sa zapája do legislatívnych procesov.Je členkou Komory daňových poradcov Slovenskej republiky, číslo osvedčenia 710/2003, Metodicko-legislatívnej skupiny Slovenskej komory daňových poradcov pre DP FO a medzinárodné zdaňovanie.

Ďalšie činnosti:

 • pravidelná publikačná činnosť v médiách.
Iveta Matlovičová

Iveta Matlovičová

Odborníčka na mzdy a personalistiku
 • Absolvovala Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 • Pracovala ako mzdová účtovníčka v podnikateľskej i verejnej sfére.
 • Má niekoľkoročné skúsenosti z pracovnej pozície metodika pre vývoj mzdových a personálnych informačných systémov softwarovej spoločnosti
 • V súčasnosti sa venuje metodickej činnosti a rozboru legislatívnych zmien s ich následným dopadom na zmeny v personálno-mzdovej agende.

Ďalšie činnosti:

 • lektorovanie na seminároch a školeniach, ktorých cieľom bolo oboznámiť účastníkov so zmenami v právnych normách a s ich aplikáciou v praxi
 • účasť na diskusných fórach a prispievanie do odborných časopisov a portálov, zameraných na oblasť HR a miezd.
Arthur Kele

Arthur Kele

Odborník na právo
 • Vyštudoval právo na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave;
 • Má praktické skúsenosti v odvetviach ako sú občianske právo, rodinné právo, obchodné a finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo, správne právo vo väzbe na činnosti spojené s komplexným realitným servisom v súlade s realizáciou racionálno-ekonomického myslenia v živote;

Ďalšie činnosti:

 • kvalifikovaná prax vo vypracovaní zmlúv a iných dokumentov, všetkých druhov podaní na súd, na orgány verejnej správy pre právnické, fyzické osoby a občanov; štandardné pozitívne riešenia občianskoprávneho a majetkovoprávneho vyporiadania sa v zmysle legislatívnych predpisov Slovenskej republiky