Do 8. júla sa treba prihlásiť do Sociálnej poisťovne na platenie odvodov

6. 7. 2014

Dôležitý termín pre živnostníkov a všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je už každoročne 1. júl. Je potrebné, aby si SZČO preverila, aké povinnosti jej v súvislosti s týmto termínom vznikajú – napríklad povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa, prípadne zmeniť platbu, pretože sa zmenila výška sumy poistného na základe daňového priznania za predošlý rok.

Živnostníci a ostatné SZČO, ktoré nemali odvodovú povinnosť (napríklad po začatí činnosti alebo pre nižší príjem v predošlom roku ako je zákonom stanovená hranica) by mali pamätať najmä na tieto povinnosti:

• Ak SZČO, ktorá nie je k 30. júnu 2014 povinne poistená a za rok 2013 dosiahla príjem vyšší ako 4 830,00 eur (4 830,01 eura a viac), od 1. júla 2014 jej vzniká povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby.

• Takáto SZČO je povinná v pobočke Sociálnej poisťovne sa prihlásiť na nemocenské a dôchodkové poistenie najneskôr do 9. júla 2014 na tlačive Registračný list FO a je povinná začať platiť poistné na sociálne poistenie. Prvýkrát ho zaplatí za júl 2014 do 8. augusta 2014.

Odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni naopak zaniká tej povinne poistenej SZČO, ktorá za rok 2013 dosiahla príjem v sume rovnajúcej sa 4 830,00 eur a menej. Povinné sociálne poistenie jej zaniká dňa 30. júna 2014 a za júl 2014 už v auguste neplatí poistné. V tomto prípade je povinná odhlásiť sa z nemocenského a dôchodkového poistenia najneskôr do 8. júla 2014 na tlačive Registračný list FO.

Zmena výpočtu

Vymeriavací základ na poistné sa pre živnostníkov od 1. júla 2014 určí po novom. Čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO : koeficient 1,6 : 12. Znamená to, že vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby sa nebude zvyšovať o poistné zaplatené na dobrovoľné poistenie a príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie.

Základ dane na účely vymeriavacieho základu sa upraví o príjmy a výdavky spojené s výkonom činnosti osobného asistenta a o príjmy a výdavky zo zahraničia, ktoré nie sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Pre určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby sa už nebude zohľadňovať pomerná časť základu dane pripadajúca na mesiace, kedy mala fyzická osoba postavenie SZČO, ale sa zohľadnia všetky mesiace kalendárneho roka, z ktorého sa príjem zisťuje – čiže 12. Taktiež sa mení koeficient pre určenie vymeriavacieho základu z 1,9 na 1,6.

Ako vyplniť tlačivo

Poisťovňa má na prihlásenie za povinného platiteľa tlačivo Registračný list FO. Môžete ho vyplniť na internete. Vyplnený registračný list stačí poslať poštou. Tlačivo môžete poslať aj emailom, no v takomto prípade podpísaný originál tlačiva musíte doručiť Sociálnej poisťovni do 3 dní. Nad formulárom musíte zaškrtnúť "prihláška" a "SZČO". Pri dátume vzniku poistenia treba uviesť dátum 1. 7. 2014, ak ste nemali odložené daňové priznanie. Zánik poistenia V inej pozícii sa ocitá dosiaľ povinne poistená SZČO, ktorá mala vlani nižší príjem ako 4 800 eur. Poistenie jej zaniklo 30. júna, v auguste už nebude Sociálnej poisťovni nič platiť. Musí sa však z neho odhlásiť najneskôr do 8. júla na tom istom tlačive. Pri odhláške zase na registračnom formulári treba vyznačiť slovo "Odhláška" a vyplniť dátum zániku poistenia.