Na dani zaplatíme o rok opäť viac

27. júla 2014

Zmeny predstavilo v návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorú dalo do pripomienkového konania. Novela ba mala začať platiť od januára.

Zmeny v odpisovaní

Rozšíriť by sa mal počet odpisových skupín zo štyroch na šesť. Tretia odpisová skupina s dobou odpisovania 12 rokov by sa mala rozdeliť na odpisovú skupinu 3 s dobou odpisovania 8 rokov a odpisovú skupinu 4 s dobou odpisovania 12 rokov. Do novej 3 odpisovej skupiny s kratšou dobou odpisovania by sa mal preradiť majetok technologického charakteru, ktorý sa v súčasnosti odpisuje 12 rokov. Rýchlejšie by sa mali odpisovať napríklad elektrické motory, generátory a transformátory. V šiestej odpisovej skupine s odpismi 40 rokov by mali byť napríklad administratívne budovy, hotely, bytové domy alebo budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie či zdravotníctvo.

Limit na odpis áut

Podnikatelia v strate by si mohli uplatniť v odpisoch maximálne auto do 48 000 eur. Pri uplatňovaní daňových odpisov osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur by sa mal vykonávať test úhrnu ročných odpisov voči základu dane. Nízky základ dane by znamenal jeho zvýšenie o rozdiel medzi skutočnými odpismi a odpismi zo vstupnej ceny 48 000 eur.

Lízingové odpisy skončia

Aj pri aute na lízing by mal tiež platiť odpisový strop 48 000 eur. Pri odpisovaní hmotného majetku na lízing by sa mal dať uplatniť buď rovnomerný aj zrýchlený spôsob odpisovania. Lízingová metóda odpisovania hmotného majetku by sa mala zrušiť. Pri operatívnom prenájme by sa odpisy hmotného alebo nehmotného majetku mali zahrnovať do základu dane najviac do výšky príjmov z prenájmu za zdaňovacie obdobie.

Obmedzenie zrýchleného odpisovania

Naďalej by mala zostať zachovaná metóda rovnomerného odpisovania ako aj metóda zrýchleného odpisovania. Metódu zrýchleného odpisovania by sa mohla použiť len pri hmotnom majetku v odpisovej skupine 2 a 3.

Paušálne výdavky na PHL

Ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné látky v paušálnej výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok a so zreteľom na najazdený počet kilometrov v zdaňovacom období, navrhuje sa krátiť daňové odpisy (ako aj ostatné súvisiace výdavky) tiež na 80 percent.

Prerušenie odpisov hmotného majetku

Prerušenie uplatňovania odpisov hmotného majetku a zmenu prerušenia „daňového odpisovania“ by už nemalo byť možné uplatniť v dodatočnom daňovom priznaní. Navrhuje sa rozšíriť prípady, kedy bude podnikateľ musieť prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku. Prvým je prípad, ak v zdaňovacom období nevyužíval hmotný majetok na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem prípadov, ak by išlo o hmotný majetok poistného a rezervného charakteru. Druhým prípadom sú zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak.

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

Pre firmy, ktoré investujú do vývoja a výskumu by sa mal zaviesť super odpočet. Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty, v prípade realizácie projektu výskumu a vývoja, by malo byť možné odpočítať výdavky, ktoré by už do základu dane zahrnuté boli. Ak by si podnikateľ super odpočet uplatnil, nemôže súčasne v zdaňovacom období uplatňovať úľavu na dani pre prijímateľa stimulov.

Išlo by o:

  • 25 % výdavkov na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
  • 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov, poistného a príspevkov zamestnanca v zdaňovacom období, v ktorom daňovník so zamestnancom uzatvoril pracovný pomer, pričom zamestnanec sa podieľa na realizácii projektu výskumu a vývoja a pred uzatvorením pracovného pomeru bol absolventom školy,
  • 25 % výdavkov vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu.

Zrážková daň pre farmaceutické firmy

Novela zmení zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti, výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby. Peňažné i nepeňažné plnenie by sa malo zdaniť zrážkou vo výške 19 %. Súčasťou navrhovaných úprav sú lehoty pre splnenie oznamovacích povinností a pre platenie dane, ako aj vymedzenie spôsobu platenia dane. V prípade nepeňažného plnenia by mal držiteľ oznámiť výšku nepeňažného plnenia správcovi dane, ako aj príjemcovi nepeňažného plnenia (napríklad poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti).