Nadmerný odpočet bude môcť daňový úrad vrátiť aj počas kontroly

7. júla 2014

Novelou sa skrátila lehota registrácie pre daň z pridanej hodnoty od roku 2015 na 21 dní. Dnes je to ešte 30 dní. Výška pokuty za vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote na základe nepravdivých údajov nebude od roku 2015 pevná. Daňový úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty nadmerný odpočet platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ktorý v daňovom priznaní uvedie, že zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, bol platiteľom dane z pridanej hodnoty najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch sociálneho a zdravotného poistenia.

Ak daňový úrad preukáže, že platiteľ dane z pridanej hodnoty nepravdivo uviedol, že spĺňa uvedené podmienky a na vrátenie nadmerného odpočtu v kratšej lehote nemal nárok, uloží platiteľovi dane z pridanej hodnoty (podnikateľovi) pokutu do výšky 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu. Daňový úrad však môže uložiť aj nižšiu pokutu.

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa zmení a zjednotí určenie miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, ak sú dodávané zdaniteľnou osobou osobe inej ako zdaniteľnej osobe. Miestom dodania uvedených služieb bude členský štát, v ktorom má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava. Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty účinného v súčasnosti je miestom dodania uvedených služieb členský štát usadenia zákazníka len v prípade, ak ich poskytuje zdaniteľná osoba usadená mimo územia Európskej únie. Ak uvedené služby dodáva zdaniteľná osoba usadená v Európskej únii, miestom dodania je členský štát, v ktorom je dodávateľ usadený. Ak sa dodávateľ uvedených služieb rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu uplatňovania dane z pridanej hodnoty a vyberie si Slovenskú republiku ako členský štát identifikácie, oznámi Daňovému úradu Bratislava alebo príslušnému daňovému úradu začatie tejto činnosti. Následne bude elektronicky podávať jedno osobitné daňové priznanie pre dodania uvedených služieb s miestom dodania v členskom štáte usadenia zákazníka a uhrádzať DPH len členskému štátu identifikácie.

Platiteľ dane z pridanej hodnoty je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom nastali skutočnosti pre vznik tejto povinnosti, napríklad dodal tovar zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie. Súhrnný výkaz možno od 1. októbra 2014 podať za kalendárny štvrťrok v prípade, ak hodnota tovarov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku 50 000 eur a súčasne hodnota tovarov nepresiahla v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty (podnikateľ) predpokladal, že splní uvedené dve podmienky, ale v aktuálnom kalendárnom štvrťroku hodnota tovarov presiahne hodnotu 50 000 eur, možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov presiahne 50 000 eur. Do hodnoty tovarov sa zahrnuje hodnota dodania tovaru z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte a ktoré je oslobodené od DPH, premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu na účely podnikania, ktoré je oslobodené od DPH a hodnota dodania tovaru (fakturácia), ktoré uskutočnil ako prvý odberateľ v trojstrannom obchode.

Od 1. júla 2015 začne platiť čiastkový protokol. To znamená, že daňový úrad bude môcť vrátiť časť nadmerného odpočtu aj počas daňovej kontroly. Ak daňový úrad vyhotoví čiastkový protokol, vráti časť nadmerného odpočtu do desiatich dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu. Taktiež sa v zákone o dani z pridanej hodnoty upravuje situácia, ktorá vznikne pri ukončení daňovej kontroly a v priebehu daňovej kontroly bola už časť nadmerného odpočtu vrátená. V tomto prípade sa vráti rozdiel medzi nadmerným odpočtom vo výške zistenej daňovým úradom a nadmerným odpočtom vráteným na základe čiastkového protokolu v lehote 10 dní od skončenia daňovej kontroly. Novela sa zaoberá aj službami cestovnej kancelárie.

Od 1. januára sa spresňuje, že miestom dodania služby cestovnej kancelárie je členský štát, v ktorom má cestovná kancelária sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej službu dodá. Daňový zástupca pri dovoze tovaru z tretích štátov je povinný podať za zastúpených dovozcov súhrnný výkaz.

Podľa v súčasnosti účinného zákona o dani z pridanej hodnoty podáva daňový zástupca súhrnný výkaz Daňovému úradu Bratislava za obdobie kalendárny mesiac v lehote do 20 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Možnosť podať súhrnný výkaz za obdobie kalendárny štvrťrok nie je možné uplatniť. Novela predĺžila lehotu na podanie súhrnného výkazu daňovým zástupcom za zastúpených dovozcov na 25 dní po skončení mesiaca.