Tlačivo typu A pre zamestnancov a dohodárov

Cena: 15,00 €
(Ulica, číslo, smerovacie číslo a mesto)
(Vyplní len dôchodca, ktorý poberal na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok) – suma vyplatená v roku 2013
(Priezvisko, meno, rodné číslo, príjmy, počet mesiacov uplatňovania si nezdaniteľnej sumy na manželku, uvádzajú sa vlastné príjmy manželky (manžela) za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie znížené o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná (povinný) zaplatiť a v stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku), na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 4 zákona
(Priezvisko, meno, rodné číslo, počet mesiacov uplatňovania)
Z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd,
Úhrn povinného poistného,
Z toho úhrn poistného na sociálne poistenie,
Z toho úhrn poistného na zdravotné poistenie
(Preddavok (preddavky) z potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ktoré sú prílohou daňového priznania)
(Údaje o prijímateľovi, IČO, právna forma, obchodné meno, sídlo, ulica, obec, PSČ)
Pre upload súborov nainštalujte Flash player.