Tlačivo typu B pre živnostníkov

Cena: 15,00 €
(Ulica, číslo, smerovacie číslo a mesto)
(Vyplní len dôchodca, ktorý poberal na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok) – suma vyplatená v roku 2013
(Priezvisko, meno, rodné číslo, príjmy, počet mesiacov uplatňovania si nezdaniteľnej sumy na manželku, uvádzajú sa vlastné príjmy manželky (manžela) za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie znížené o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná (povinný) zaplatiť a v stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku), na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 4 zákona
(Priezvisko, meno, rodné číslo, počet mesiacov uplatňovania)
Z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd,
Úhrn povinného poistného,
Z toho úhrn poistného na sociálne poistenie,
Z toho úhrn poistného na zdravotné poistenie
Z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
Zo živnosti
Z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
Spoločníkov v. o. s. a komplementárov kom. spol.
Z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
Z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
Znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
Z prenájmu nehnuteľností
Z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
Z použitia diela a umeleckého výkonu
Úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
Úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte a z bežného účtu
Úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností
Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia
Plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; jednorazové vyrovnanie alebo odbytné
Vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia
Výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)
Výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok prijatých v období od 1.1.2013 do 30.6.2013
Výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok prijatých v období od 1.7.2013 do 31.12.2013
Výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotu cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní
Rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu alebo pokladničnej poukážky a nižšou obstarávacou cenou
Príjmy dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielových listov obstaraných do 31.decembra 2003, na ktoré sa
Uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11 v súlade s § 52 ods. 20 zákona
Z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí
Z prevodu vlastníctva nehnuteľností
Z predaja hnuteľných vecí
Z prevodu opcií
Z prevodu cenných papierov
Z prevodu účasti (podielu) na s. r. o., kom. spol.alebo z prevodu členských práv družstva
Zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu
Dôchodky a podobné opakujúce sa požitky
Výhry a ceny
Príjmy z derivátových operácií
Peňažné a nepeňažné plnenie
Kladný rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku
(Údaje o prijímateľovi, IČO, právna forma, obchodné meno, sídlo, ulica, obec, PSČ)
Pre upload súborov nainštalujte Flash player.