Nájomná zmluva

Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj spôsob platby a termín dokedy je nájomca povinný nájomné uhradiť, opis príslušenstva a stavu bytu a aj podmienky, za akých môže byť nájomné zvýšené. Nemusí mať písomnú podobu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrie písomne, vyhotoví sa zápisnica o jej obsahu. Môže byť uzavretá buď na dobu určitú alebo neurčitú. Ak nájomca užíva byt aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu