Návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva

Občiansky zákonník umožňuje vykonať zrušenie BSM súdnou cestou aj počas trvania manželstva na návrh niektorého z manželov. Súd BSM zruší zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom. Za závažný dôvod sa považuje napríklad nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom. Súd začne konanie o zrušenie BSM v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh na zrušenie BSM môže podať len ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu