Pracovná zmluva

Zamestnávateľ je povinný dohodnúť v nej so zamestnancom podstatné náležitosti, ktorými sú druh práce, na ktorý sa prijíma (opis pracovných činností), miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce, mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve .Musí byť uzatváraná na základe Zákonníka práce. Taktiež v nej býva uvedený pracovný čas, doba práce - určitá alebo neurčitá, ako aj možnosti ukončenia zamestnaneckého vzťahu. Od charakteru práce závisí aj uvádzanie napríklad náhrady škody.  Býva vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostáva každá zo strán - zamestnanec aj zamestnávateľ.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu