Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou

Pracovný pomer môže zamestnanec skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe. Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Zamestnanec môže dať výpoveď aj bez uvedenia dôvodov. Výpoveď treba vlastnoručne podpísať. Treba ju doručiť zamestnávateľovi a na jednej kópii musí zamestnávateľ vyznačiť prevzatie. Výpovedná doba začína plynúť až v prvý deň nasledujúceho mesiaca. Ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval menej ako rok, výpovedná doba je jeden mesiac, ak viac, výpovedná doba je dva mesiace. Ak chce zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer k určitému dátumu, môže tak urobiť iba dohodou so zamestnávateľom.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu