Splnomocnenie

Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho konať v jeho mene v uvedenej záležitosti. Splnomocnenie obsahuje údaje o oboch stranách, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah. Najčastejšie sa spisuje v prípade zastupovania napríklad na úrade, pri preberaní zásielky. Ak potrebuje splnomocniteľ, aby jeho splnomocnenie oprávňovalo splnomocnenca na zastupovanie vo viacerých prípadoch, napríklad v rámci dedičského konania, udeľuje sa generálna plná moc. Generálne splnomocnenie je splnomocnením na všetky právne úkony. V prípade komplikovanejších záležitostí je lepšie mať splnomocnenie aj úradne overené u notára.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu