Záložná zmluva

Medzi v praxi najrozšírenejšie prostriedky zabezpečovania záväzkov patrí záložné právo. To v zmysle ustanovenia § 151a Občianskeho zákonníka slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva. Záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu