Zmluva o dielo

Táto zmluva patrí medzi obchodné zmluvy a preto sa uzatvára na základe Obchodného zákonníka. Zmluvné strany – objednávateľ a zhotoviteľ sa v nej dohodnú na podmienkach zhotovenia diela, jeho odovzdaní a následne na zaplatení dojednanej ceny za dielo. Zmluva o dielo sa môže využívať napríklad na montáž, dopravu, servis zariadenia, predmetu, na realizáciu prác, stavebného diela. Podstatou zmluvy o dielo je výkon činnosti a od kúpnej zmluvy ju práve odlišuje to, že prevaha plnenia spočíva vo výkone činnosti zatiaľ čo pri kúpnej zmluve ide o predaj veci a prípadné spolupôsobenie zmluvných strán má len doplnkový charakter. Povinnými náležitosťami zmluvy o dielo je označenie zmluvných strán a dohoda o predmete diela.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu