Zmluva o pôžičke

Súčasťou zmluvy o pôžičke okrem označenia zmluvných strán musí byť dohoda o prenechaní veci, povinnosť vrátiť vec rovnakého duhu a určenie času vrátenia. Zmluva vznikne až reálnym odovzdaním veci. Zmluvou o pôžičke prechádza vlastnícke právo k požičanej veci na dlžníka. Preto je potrebné, aby veriteľ mal vlastnícke právo k požičanej druhovo určenej veci. Pojem vec je definovaný v § 119 Občianskeho zákonníka. Ak by bol dlžník povinný vrátiť tú istú vec, išlo by o zmluvu výpožičke § 659 Občianskeho zákonníka , ak by mal povinnosť vrátiť inú konkrétnu vec, išlo by o zmluvu zámennú § 611. Najčastejším predmetom zmluvy o pôžičke sú peniaze.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu