Zmluva o tichom spoločenstve

Jej cieľom je podieľať sa na podnikaní, avšak bez toho, aby bola osoba, ktorá má záujem podieľať sa na podnikaní iného subjektu, známa verejnosti. Zmluvu o tichom spoločenstve upravuje Obchodný zákonník v § 673 až § 681. Zmluvou sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Zákon vyžaduje na platnosť uzavretia zmluvy písomnú formu. Tichý spoločník má možnosť nahliadať do obchodnej dokumentácie, účtovnej závierky, výročnej správy, podnikateľského zámeru, prípadne iných súvisiacich dokumentov.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu