Zmluva o zriadení vecného bremena

Vecné bremená sú obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci v prospech iného subjektu. Vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká povinnosť niečo strpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať v prospech niekoho iného. Tieto povinnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. To znamená, že pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa prevádza aj vecné bremeno, ktoré sa na nehnuteľnosť vzťahuje. Existujú dva druhy vecných bremien. Prvým je zriadenie vecného bremena, ktoré je spojené s určitou nehnuteľnosťou. Druhým je zriadenie vecného bremena v prospech určitej osoby, teda patriace určitej osobe.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu