Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní

Vzor zmluvy slúži na dohodu medzi nájomcom a prenajímateľom o skončení nájmu. V prípade, že boli v rámci nehnuteľnosti uskutočnené nejaké zmeny, môže prísť k dohode o vyrovnaní. V nej sa strany dohodnú, že náklady na tieto úpravy preplatí prenajímateľ nájomcovi. Určí sa suma ako náhrada za zhodnotenie priestorov. Tým nebude mať voči nemu žiadne záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Nájomca je súčasne povinný, vzhľadom k ukončeniu nájomnej zmluvy, odhlásiť si trvalé bydlisko z bytu. Dohoda musí mať písomnú formu inak je neplatná. Podnet na jej uzatvorenie môže dať ktorýkoľvek účastník nájomného vzťahu.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu