Dohoda o skončení pracovného pomeru

Keď zamestnávateľ a zamestnanec nemajú už záujem na ďalšom trvaní pracovného pomeru a obaja chcú skončiť pracovný pomer čo najrýchlejšie k nejakému dátumu, môžu skončiť pracovný pomer dohodou. Dohoda však musí byť uzatvorená slobodne a zamestnávateľ nesmie zamestnanca nútiť k jej uzatvoreniu. Z hľadiska formy sa na dohodu vyžaduje písomná forma. Ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodu, že sa zamestnanec stane nadbytočný, má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru, ktorý odpracoval u zamestnávateľa päť alebo viac ako päť rokov, nárok na odstupné vo výške najmenej trojnásobku priemerného mesačného zárobku.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu