Kúpna zmluva

Kúpna zmluva predstavuje najčastejší právny titul nadobudnutia vlastníctva. Základnou náležitosťou kúpnej zmluvy je okrem identifikácie účastníkov povinnosť predávajúce odovzdať predmet kúpnej zmluvy a povinnosť kupujúceho  predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. Zmluva nevyžaduje na svoju platnosť písomnú formu s výnimkou zmlúv  o prevode nehnuteľností. Podľa Občianskeho zákonníka musí mať zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľností písomnú formu a všetky podpisy na nej musia byť osvedčené. Vlastnícke právo však prechádza na majiteľa až odo dňa rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu